Геологија

geologija - np sutjeska

Геологија

Само поријекло ријечи Сутјеска (старије Сућеска), указује на тјеснац који је својим радом усјекла и еродирала вода у дугој геолошкој историји, те одатле потиче неопходност подсјећања јавности за геоморфолошким термином који се усталио у свакодневном изговору широм Динарида. Очигледно је да простор Сутјеске има велику геолошку комплексност, а узрок те појавности су маркантни рељефни облици са израженом разноврсности. Релативно мала површина којом парк управља (мале дистанце), примјетне су у вертикалном профилу велике разлике у висинама, иду и до 1300м. Орогенетски покрети, динамичност рељефа и његова енергија, ерозија и акумулација створили су током геолошке прошлости на овом вјеначном простору карактеристичне форме у рељефу.

Котлине, рјечне долине, проширења, кањони, клисуре, високе планине, превоји, крашке површи, глацијална језера и извори су докази вриједности подручја и природних феномена расутих по површини парка у овом дијелу централних Динарида.

Групе расједа су видљиве у рељефу, један сврстава локалитете који су паралелни с динарском осовином простирања планина ЈИ – СЗ. На конкретном примјеру у нашем парку су то стрме долине Сушког потока који очигледно раздваја била планина Маглића и Волујака. НП Сутјеска смјештен је у окружењу дијелова планина Маглић, Волујак с Биочем, Вучево, Зеленгора. Кречњаци и доломити су главни елементи састава геолошке подлоге. Набори, положај, старост стијена и тектоника најбоље се може видјети у кањону Вратар. Овдје владају посебни климатски услови – високопланински рељеф диктира честим измјенама климе на релативно малом простору. Такође, утиче на распоред и раст вегетације (појаве центара ендемичности, раритета врста). Природна седла смјењују се изван границе обухвата парка; у парку су Драгош седло и Пријевор, а изван су Пријеђел и Чемерно, природна су веза међу планинама и свака су око 1000м.н.в. Геонасљеђе називамо куриозитетом подручја којим се управља у смислу избора објеката за вредновање, класификовање те процес даљег афирмисања за туристичку валоризацију. Да би се направио избор феномена и објеката геонасљеђа потребно се одредити за њихову јединственост, репрезентативност, њихов научни, образовни, економски, национални и међународни значај. НП Сутјеска и околна територија која му гравитира по свим физичким карактеристикама представљају геотуристичку дестинацију, без икакве скромности број један на националном нивоу.
volujak planinarenje - izleti